Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr ON.120.1.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 3 stycznia 2017r
w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w powiecie sierpeckim na lata 2017-2019
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.7.2017

2.

Zarządzenie Nr ON.120.2.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 3 stycznia 2017r
w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę

3.

Zarządzenie Nr ON.120.3.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 4 stycznia 2017r
w sprawie ustalenia Planu kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na rok 2017
4.
Zarządzenie Nr ON.120.4.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 4 stycznia 2017r
w sprawie ustalenia Planu sprawdzeń Zgodności przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na rok 2017
5.
Zarządzenie Nr ON.120.5.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 4 stycznia 2017r
w sprawie ustalenia Planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2017
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.22.2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.
6.
Zarządzenie Nr ON.120.6.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 5 stycznia 2017r
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasto Sierpc, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
7.
Zarządzenie Nr ON.120.7.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 9 stycznia 2017r
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w powiecie sierpeckim na lata 2017-2019
8.
Zarządzenie Nr ON.120.8.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 27 stycznia 2017r
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzenia Kryzysowego w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.11.2018 z 8.02.2018 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.23.2018 z 6.04.2018 r.
9.
Zarządzenie Nr ON.120.9.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 stycznia 2017r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2017 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego
10.
Zarządzenie Nr ON.120.10.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 stycznia 2017r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2017 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
11.
Zarządzenie Nr ON.120.112017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 3 lutego 2017r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"
12.
Zarządzenie Nr ON.120.12.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 3 lutego 2017r
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego - samochodu osobowego marki Ford Mondeo do dalszego użytkowania
13.
Zarządzenie Nr ON.120.13.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 9 lutego 2017r
w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok
14
Zarządzenie Nr ON.120.14.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 lutego 2017r
w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.18.2018 z dn. 22.03.2018 r.
15
Zarządzenie Nr ON.120.15.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 2 marca 2017r
w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej do Dziennego Domu "Senior - WIGOR" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2017 rok
16
Zarządzenie Nr ON.120.16.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 13 marca 2017r
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
17
Zarządzenie Nr ON.120.17.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 marca 2017r
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.19.2017 z dnia 29 marca 2017 r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.47.2017 z dn. 14.12.2017 r.
18
Zarządzenie Nr ON.120.18.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 marca 2017r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.(1) Usuwanie pojazdów z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym za wyjątkiem pojazdów przewożących materiały niebezpieczne - w okresie kwiecień 2017 - marzec 2020 oraz (2) Usuwanie z drogi pojazdów przewożonych materiały niebezpieczne łącznie z przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym - w okresie kwiecień 2017 - marzec 2020
19
Zarządzenie Nr ON.120.19.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 marca 2017r
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.47.2017 z dn. 14.12.2017 r.
20
Zarządzenie Nr ON.120.20.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 10 kwietnia 2017r
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "25 lat PSP - Profesjonalni, Sprawni, Pomocni"
21
Zarządzenie Nr ON.120.21.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 3 kwietnia 2017r
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu kwietniu 2017r.
22
Zarządzenie Nr ON.120.22.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 11 kwietnia 2017r
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2017
23
Zarządzenie Nr ON.120.23.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 maja  2017r
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym      w Sierpcu
24
Zarządzenie Nr ON.120.24.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 maja  2017r
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Geologa Powiatowego w Starostwa Powiatowego w Sierpcu
25
Zarządzenie Nr ON.120.25.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 maja  2017r
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego Zastępcy oraz zatwierdzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem ON.120.32.2018 z d nia 24.05.2018 r.
26
Zarządzenie Nr ON.120.26.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 1 czerwca 2017r
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości
27
Zarządzenie Nr ON.120.27.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017r
w sprawie ustalenia normy maksymalnego zużycia paliwa w eksploatacji samochodu osobowego Skoda Superb DW 6L545 - będącego własnością Starostwa Powiatowego w Sierpcu
28
Zarządzenie Nr ON.120.28.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2017r
w sprawie ustalenia schematu procedur kontroli oraz sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej poprzedzającej planowanie kontroli przedsiębiorców
29
Zarządzenie Nr ON.120.29.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 7 lipca 2017r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu wraz ze zjazdem z ul. Armii Krajowej
30
Zarządzenie Nr ON.120.30.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Miasta Sierpc nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
31
Zarządzenie Nr ON.120.31.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej
32
Zarządzenie Nr ON.120.32.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 22 sierpnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu najpiękniejszy wieniec dożynkowy pn. "Ekologia w rolnictwie"
33
Zarządzenie Nr ON.120.33.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 sierpnia 2017 r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie szczegółowych zasad postępowania w procesie oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki
34
Zarządzenie Nr ON.120.34.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie powołania komisji do przekazania położonej w Szczutowie 33920/320572 części nieruchomości w 168/3 o pow.1,1132 ha na rzecz DPS w Szczutowie
35
Zarządzenie Nr ON.120.35.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 19 września 2017 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowiska referenta ds. oświaty w Wydziale Oświaty i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
36
Zarządzenie Nr ON.120.36.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 10 października 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim na 2017 rok
37
Zarządzenie Nr ON.120.37.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 19 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji do odbioru uproszczonych planów urządzania lasu niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Gminy Zawidz
38
Zarządzenie Nr ON.120.38.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu listopadzie 2017 r.
39
Zarządzenie Nr ON.120.39.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia VI Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. "Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne"
40
Zarządzenie Nr ON.120.40.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 2 listopada 2017 r.
w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.24.2018 z dnia 6.04.2018 r.
41
Zarządzenie Nr ON.120.41.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 2 listopada 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości
42
Zarządzenie Nr ON.120.42.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 2 listopada 2017 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
43
Zarządzenie Nr ON.120.43.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr ON.032.111.2017 z dnia 22.06.2017 r.
44
Zarządzenie Nr ON.120.44.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 14 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Geologa Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
45
Zarządzenie Nr ON.120.45.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie wskazania na terenie Powiatu Sierpeckiego wiodącego Ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego
46
Zarządzenie Nr ON.120.46.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dostarczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2018-2019
47
Zarządzenie Nr ON.120.47.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.25.2018 z 24.04.2018 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.26.2018 z 27.04.2018 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.50.2018 z 3.10.2018 r.
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.12.2019 z 21.02.2019 r.
48
Zarządzenie Nr ON.120.48.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 14
grudnia 2017 r.
w sprawie Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.51.2017 z dnia 20.12.2017 r.
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.33.2018 z dnia 24.05.2018 r.
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.20.2019 z dnia 22.03.2019 r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.16.2020 z dnia 28.02.2020 r.
49
Zarządzenie Nr ON.120.49.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 18
grudnia 2017 r.
w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu styczniu 2018 r.
50
Zarządzenie Nr ON.120.50.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 18
grudnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
51
Zarządzenie Nr ON.120.51.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 20
grudnia 2017 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.33.2018 z dnia 24.05.2018 r.
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.20.2019 z dnia 22.03.2019 r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.16.2020 z dnia 28.02.2020 r.
52
Zarządzenie Nr ON.120.52.2017
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29
grudnia 2017 r.
w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim w 2018 roku
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-01-03 13:12:49
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-03 13:50:04
  • Liczba odsłon: 6079
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4376722]

przewiń do góry