Sierpc, dnia 23 maja 2018 roku
BRZ.0002.5.2018Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.) § 12 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego zwołuję obrady LII sesji Rady Powiatu w Sierpcu na dzień 30 maja 2018 roku tj. środa o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. Powołanie Sekretarza obrad.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad sesji Rady Powiatu w Sierpcu:

   1) Nr L.2018 z dnia 29 marca 2018 roku,

   2) Nr LII.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Informacje Przewodniczącego, Przewodniczących Komisji i Klubów.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek – z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2017 roku.

 11. Zapoznanie się ze „Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2017 rok.

 14. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Komisji Spraw Społecznych.

 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego.

 19. Podjęcie oświadczenia w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

 20. Podjęcie oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej Prezesa Polskiego Związku Niewidomych w Sierpcu.

 21. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami Rady Powiatu.

 22. Interpelacje i zapytania radnych.

 23. Sprawy różne.

 24. Zamknięcie obrad.
                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                             / - / 

                                                                   Jan RzeszotarskiPodstawą prawną do zwolnienia radnego z zakładu pracy, celem umożliwienia mu udziału w pracach organów powiatu, stanowi art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz.1868 z późn. zm.).

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-23 10:31:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-23 10:31:45
 • Liczba odsłon: 522
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5261022]

przewiń do góry