Sprawy z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

( Dz.U. z 2016r. poz. 290 ) załatwiane są

w Wydziale Architektury i Budownictwa -

ul. Kopernika 9, I -piętro, pokój nr 11, tel. (0-24) 275-91-29 wew. 129

                         Naczelnik Wydziału  tel. (0-24) 275-91-27 wew. 127 POZWOLENIA NA BUDOWĘ/ROZBUDOWĘ

Warunki i dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę/rozbudowę:

 

1) Wymagane dokumenty:

    - wniosek o wydanie pozwolenia na budowę/rozbudowę,

     - 4 egzemplarze projektu budowlanego,

     - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania

       nieruchomością na cele budowlane (PB-3),

      - decyzja o warunkach zabudowy w przypadku braku planu 

      miejscowego lub wypis i wyrys z planu miejscowego, gdy na

      danym  terenie obowiązuje plan miejscowy,

   - opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do wydania pozwolenia

      na  budowę.

OPŁATA SKARBOWA :

1 .Opłaty skarbowe dokonuje się zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

    ( Dz.U. 2015.783 t.j.).

2. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu

    podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu w chwili

    składania wniosku o pozwolenie na budowę/rozbudowę.

wzór:      

OPŁATA SKARBOWA ZA POZWOLENIE NA BUDOWĘ/ROZBUDOWĘ:

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Urząd Miasta Sierpc

Nr konta – 10 1240 – 3204 – 1111 – 0000 – 2905 – 2770

Bank PEKAO S.A. I Oddział Sierpc

 

2) Wzory niezbędnych dokumentów:


1)  b-1_wniosek_o_pozwolenie_na_budowe_lub_rozbiorke__17-12-2016.doc


2)  b-3_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_budowlane_-_17.12.2016.doc

3) klauzula_informacyjna__rodo_-_pozwolenia_na_budowe.docKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

(pozyskanych od osoby, której dane dotyczą)


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, e-mail: starosta@powiat.sierpc.pl, tel. 24 275 91 01. fax 24 275 91 00 wew. 144.


2. Przedstawiciel administratora danych:

Nie dotyczy.


3. Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Starostwa Powiatowego w Sierpcu to: Pan Marcin Szymanik, e-mail: iod@powiat.sierpc.pl.


4. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO i wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu wydawania pozwoleń na budowę.


5. Prawnie uzasadniony interes:

nie dotyczy


6. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres użytkowania obiektu budowlanego.


7. Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


9. Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało - odmową realizacji Pana/Pani wniosku.


9. Odbiorcy danych:

Pani/ Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.


10.Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.


11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 
 

   


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwiński Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-16 12:12:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwiński Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-28 11:32:48
  • Liczba odsłon: 14424
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4489576]

przewiń do góry