STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU

09-200 SIERPC, ul. Świętokrzyska 2a

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 

MŁODSZY REFERENT DS. REJESTRACJI POJAZDÓW

w WYDZIALE KOMUNIKACJI I TRANSPORTU

 

I. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

II. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. wykształcenie średnie,

 2. spełnianie wymogów określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282), tj.

a. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

b. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c. nieposzlakowana opinia,

      3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

III. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość ustawy Prawo o ruchu drogowym,

 2. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 3. umiejętność obsługi urządzeń technicznych,

 4. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,

 5. znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,

 6. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

 7. komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność,

 8. umiejętność organizacji pracy indywidualnej oraz zespołowej,

 9. umiejętność planowania i organizacji pracy,

 10. predyspozycje osobowościowe do pracy z klientem.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

zakres_czynnosci.pdf

V. Warunki pracy

 1. wymiar czasu pracy: 1 etat (40 godz. tygodniowo),
 2. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr ON.120.47.2017 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu z późn. zm.,

 3. miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Świętokrzyska 2a, pokój na parterze (wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich, brak windy na I piętro),

 4. warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca umysłowa w biurze, w podstawowym systemie czasu pracy, obsługa komputera powyżej 4 godz., obsługa interesantów, dostęp do innych urządzeń biurowych.

VI. Kandydaci winni zapoznać się z:

 1. /pliki/stsierpc/opis stanowiska pracy kt_20200928141913.pdf i szczegółowym zakresem czynności,

 2. szczegółowymi zasadami naboru określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019r. poz. 1282), które dostępne są na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego www.sierpc.starostwo.gov.pl lub w Starostwie Powiatowym, ul. Świętokrzyska 2a pokój Nr 104,

 3. Zarządzeniem Nr ON.120.1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu (do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pokój Nr 104),

      4. Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego www.sierpc.starostwo.gov.pl lub w Starostwie Powiatowym, ul. Świętokrzyska 2a pokój Nr 104.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,

 3. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie internetowej BIP lub w Starostwie Powiatowym - pokój Nr 104),

 4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

 5. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7. oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami wymienionymi w pkt VI,

 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

 9. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne wymienione w pkt VII należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc (Sekretariat, pokój nr 101), lub pocztą na adres Starostwa w terminie do dnia 12 października 2020r. godz. 15.30. Na kopercie dopisać “Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta ds. rejestracji pojazdów”.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani odrębnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sierpc.starostwo.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu znajdującej się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2a (I piętro).

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku (kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne do wskazanego lekarza medycyny pracy) oraz oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów wymienionych w pkt VII ppkt 4-6.

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

W przypadku osoby, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 poz. 1260) umowę zawiera się na czas określony celem odbycia służby przygotowawczej zgodnie z Zarządzeniem Nr ON.120.1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 8 stycznia 2019 r.. w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu (do wglądu w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, pokój Nr 104).

 

 

Sierpc, dnia 28.09.2020r.                                     STAROSTA

                                                                               /-/

                                                                     Mariusz Turalski

Załączone pliki:
opis_stanowiska_pracy_kt - zobacz (pobierz)
 • Informację wprowadził(a) do BIP: Zientalewicz Elżbieta
 • Data dodania: 2020-09-28 14:14:33
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-28 14:27:38
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP:
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-28 13:55:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Zientalewicz Elżbieta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-28 14:27:38
 • Liczba odsłon: 113
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4313567]

przewiń do góry