STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU

09-200 SIERPC, ul. Świętokrzyska 2a

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa

 

I. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi wyższy niż 6%.

 

II. Wymagania niezbędne ( formalne ):

 1. wykształcenie wyższe – kierunek budownictwo lub architektura,

 2. posiadanie obywatelstwa polskiego

 3. pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. brak orzeczonej kary za naruszenie finansów publicznych w postaci zakazu pracy na stanowiskach związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

 6. minimalny staż pracy 5 lat, w tym co najmniej 3 letni staż pracy o charakterze zgodnym z wymogami na tym stanowisku, lub działalności gospodarczej zgodnej z kierunkiem wykształcenia,

 7. nieposzlakowana opinia,

 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie

 

III. Wymagania pożądane:

 1. wiedza ogólna dotycząca funkcjonowania samorządu powiatowego,

 2. wiedza specjalistyczna ze znajomości przepisów prawa dotyczących zakresu wykonywanej pracy,

 3. umiejętność stosowania przepisów prawa,

 4. dobra umiejętność obsługi komputera

 5. znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

 6. znajomość ogólnych zasad funkcjonowania samorządowych organów kolegialnych,

 7. umiejętność współpracy w zespole, a także planowania i organizacji pracy,

 8. predyspozycje osobowościowe do pracy z klientem,

 9. znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

zgodnie z zakresem czynności.

 

V. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – 1 etat,

 2. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 208 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz.U. z 2018 r., poz.936 z późn. zm.) oraz Zarządzeniem Nr ON.120.47.2017 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu z późn. zm.,

 3. miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Sierpcu , 09 – 200 Sierpc, ul. Kopernika 9,

 4. praca biurowa w podstawowym systemie czasu pracy, w tym praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, a także praca na innych urządzeniach biurowych.

   

VI. Kandydaci winni zapoznać się z:

 1. opisem stanowiska pracy i szczegółowym zakresem czynności – pokój nr 104,

 2. szczegółowymi zasadami naboru określonymi w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.z 2019 poz. 1282 t.j. późn. zm.)

 3. Zarządzeniem Nr ON. 120.1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 8 stycznia 2019 r. z późn. zm. w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, które dostępne są na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego www.sierpc.starostwo.gov.pl lub w Starostwie Powiatowym pokój Nr 104,

 4. klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dostępną na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

VII. Wymagane dokumenty aplikacyjne:

1) życiorys (CV);

2) list motywacyjny;

3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie w wersji zamieszczonej na BIP Starostwa Powiatowego w Sierpcu – do pobrania na stronie internetowej BIP, lub pok. 104 Starostwa Powiatowego w Sierpcu;

4) dokument poświadczające wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie

odbytych studiów);

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

6) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe ( staż pracy),

7) oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami w pkt 5;

8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszą procedurą, ogłoszeniem o naborze oraz

opisem stanowiska pracy i projektem zakresu czynności stanowiska, na które

prowadzony jest nabór;

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych

w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedur rekrutacji zgodnie

z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz.U.UE.L.18.127.10 - 2016.05.05 )w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuprzetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WsiSW (Dz.U.UE L z dnia 4 maja 2016 r.), oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r., poz. 1282 z późn zm. z późn. zm.);

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 11 września 2020 r., w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2 A (Sekretariat, pokój nr 101), pocztą elektroniczną na adres: starosta@powiat.sierpc.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego, lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Sierpcu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa

 

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, lub test kwalifikacyjny, o czym kandydaci zostaną poinformowani odrębnie.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed podpisaniem umowy o pracę będzie zobowiązany przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku oraz oryginał zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.sierpc.starostwo.gov.pl) oraz na tablicy informacyjnej urzędu znajdującej się w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 2a (I piętro).

 

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony.

 

W przypadku osoby, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U.2019.1282 z późn. zm.) umowę zawiera się na czas określony celem odbycia służby przygotowawczej.

 

 

Sierpc, dnia 20.08.2020r.                                     STAROSTA

                                                                               /-/

                                                                     Mariusz Turalski

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zientalewicz Elżbieta
 • Data udostępnienia w BIP: 2020-08-20 12:11:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Zientalewicz Elżbieta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-20 12:37:31
 • Liczba odsłon: 201
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4508768]

przewiń do góry