Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający następujące dane:

• nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej;
• datę i miejsce zgonu;
• miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione;
• miejsce pochówku;
• środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie;
• nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy oraz numer i seria dokumentu tożsamości.

Do wniosku należy dołączyć:
• przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon oraz określający przyczynę zgonu,
• w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w w/w dokumentach do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy:
od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

UWAGI:
1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:
1) pozostały małżonek(ka),
2) krewni zstępni,
3) krewni wstępni,
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

2. W sytuacji, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok z obcego państwa ubiega się wyspecjalizowana firma pogrzebowa do wniosku należy dołączyć oświadczenie osoby upoważnionej do pochowania zmarłego, iż zleca tej firmie załatwienie wszystkich formalności związanych z transportem i pochówkiem zmarłego.
 
Druk do pobrania:

WniosekInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-08 18:29:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-24 10:52:47
  • Liczba odsłon: 2272
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4368784]

przewiń do góry